MONIN Kokosowy syrop 50ml

7,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN Kokos 50 ml jeden z najbardziej klasycznych i uniwersalnych smaków z gamy syropów MONIN. Cechuje siê bardzo intensywnym, mocno skoncentrowanym, d³ugo utrzymuj¹cym siê smakiem i bia³¹ barw¹.

Syrop kokosowy mo¿na z powodzeniem dodawaæ do: gor¹cej czekolady, deserów, owoców, mleka, koktajli bezalkoholowych, drinków, smoothies, milkshake. Bardzo dobrze pasuje do ³¹czenia z innymi tropikalnymi smakami (m.in ananas, mango)

Przyk³adowe przepisy dla syropu kokosowego MONIN:

1.  Choco Nut Sk³adniki: 15 ml syropu kokosowego, 15 ml syropu lub sosu czekoladowego MONIN, 30 ml kawy, 180 ml mleka. Przygotowanie: syropy wlaæ do wysokiej szklanki, dolaæ spienione mleko i kawê. Wymieszaæ ca³oæ. Mo¿na przyozdobiæ bit¹ mietan¹.

2. Krokodyl Sk³adniki: 10 ml syropu MONIN kokosowy, 10 ml syropu grenadina, 100ml soku pomarañczowego. Przygotowanie: sk³adniki wlaæ do shakera wraz z kilkoma kostkami lodu, energicznie wymieszaæ. Serwowaæ w wysokiej szklance wype³nionej lodem.

 

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 

Syrop Monin kokosowy jest tak¿e dostêpny w opakowaniach:

250 ml i 700 ml


Data wa¿noci syropu MONIN kokos 50ml:

28.02.2016

MK50ml