MONIN syrop Mojito mint 50ml

7,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN Mojito Mint 50 ml w ostatnich latach sta³ siê jednym z najpopularniejszych smaków w gamie syropów marki MONIN. Syrop Mojito Mint posiada przezroczyst¹ barwê i cechuje siê subtelnym orzewiaj¹ym smakiem miêty z nut¹ cukru trzcinowego.   

Syrop zosta³ stworzony z myl¹ o szybkim i wygodnym przygotowywaniu jednego z najpopularniejszych drinków: miêtowego Mojito. Obecnie jest wykorzystywany w znacznie szerszym zakresie, m.in. do przygotowania zimnych napojów, czy wielu drinków. Czêsto jest stosowany jako dodatek do piwa, mleka, herbaty, czy kawy (mro¿onej jak i tradycyjnej). Mojito mint mo¿e byæ ciekawym akcentem w gor¹cej czekoladzie lub w deserach (np. jako dodatek do lodów czekoladowych, lub jako polewa do wie¿ych jagód)

Przyk³adowe przepisy dla syropu MONIN Mojito Mint:

1.  Mojito Sk³adniki: 25 ml syropu miêtowego mojito mint, 35 ml bia³ego rumu, 100 ml wody gazowanej, 3 plasterki limonki, kilka listków miêty, kruszony lód. Przygotowanie: plasterki limonki oraz licie miêty umieciæ w szerokiej szklance, dolaæ syrop. Limonkê i miête ugniataæ za pomoc¹ muddlera lub ³yczeczki. Szklanke dope³niæ do 2/3 kruszonym lodem. Ca³oæ uzupe³niæ wod¹, a nastêpnie wymieszaæ.

2. Miêtowe caffe latte Sk³adniki: 25 ml syropu mojito mint, 150 ml mleka, 30 ml kawy. Przygotowanie: syrop wlaæ do wysokiej szklanki, dolaæ spienione mleko, dodaæ kawe (w celu uzyskania efektu wielu warstw nale¿y wykonywaæ t¹ czynnoæ bardzo delikatnie). Podawaæ z d³ug¹ ³y¿eczk¹, ¿eby przed rozpoczêciem konsumpcji ca³oæ mo¿na dok³adnie wymieszaæ.

 

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 


Syrop Mojito Mint jest dostêpny tak¿e w butelkach o pojemnoci:

250ml i 700 ml

MMI50ml