MONIN Lemon Rantcho 1000ml

27,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

Koncentrat Cytrynowy firmy MONIN Lemon Rantcho to produkt niezast¹piony przy przygotowywaniu drinków, czy napojów ch³odz¹cych. Charakteryzuje siê aromatycznym intensywnym smakiem sycylijskich cytryn i jasno¿ó³t¹ mêtn¹ barw¹. Przy jego pomocy mo¿na wykonaæ wiele drinków, lemoniad, a kwaskowy smak mo¿e pomóc uratowaæ napój który zosta³ przes³odzony (np. po przez dodanie zbyt du¿ej iloci syropu smakowego). Przy produkcji koncentratu NIE U¯YTO cukru, ani substancji s³odz¹cych.

 

Koncentrat Lemon Rantcho jest sprzedawany w plastikowych butelkach o pojemnoci 1000ml

Wszystkie syropy i koncentraty produkowane przez markê MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoæ i niepowtarzalnym smakiem, idealnie sprawdzaj¹ siê jako dodatek do kawy, deserów, drinków. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji ze sk³adników najwy¿szej jakoci

Data sugerowanej daty spo¿ycia koncentratu MONIN Lemon Rantcho:

31.03.2017

MLR1000ml