URNEX CAFIZA 2 28g proszek do ekspresów kolbowych

4,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

URNEX CAFIZA 2 28g to saszetka proszeku do czyszczenia ekpresów cinieniowych. Proszek jest obok odkamieniacza preparatem niezbêdnym w utrzymaniu ekspresu w odpowiednim stanie. Proszek do ekspresów usuwa osad powsta³y w trakcie parzenia kawy. Jego regularne stosowanie (co 3,4 kg zaparzonej kawy) nie tylko wyd³u¿a ¿ywotnoæ ekspresu, ale tak¿e pozwala na uzyskanie optymalnego smaku przygotowywanego napoju.

Czyszczenie ekspresu kolbowego polega na za³o¿eniu lepego sitka (GUMOWY ELEMENT BLOKUJ¥CY WYP£YWANIE WODY Z SITKA) i wsypaniu proszku czyszcz¹cego do kolby. Nastêpnie nale¿y:1)W³¹czyæ parzenie kawy na 5 sekund i wy³¹czyæ, odczekaæ 15 sekund. Powtórzyæ czynnoæ kilka razy. 2) Zdj¹æ z ekspresu kolbê i wyp³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹  3) Ponownie za³o¿yæ kolbê Z ZA£O¯ONYM LEPYM SITEM. Jeszcze raz w³¹czyæ parzenie kawy na 5 sekund, a póniej odczekaæ 15 sekund, powtórzyæ kilka razy.4) Zdj¹æ kolbê,wyj¹æ lepe sito wyp³ukaæ kolbê.5) Za³o¿yæ sam¹ kolbê, w³¹czyæ ekspres na 15 sekund. Czyszczenie zakoñczone.
W³¹czenie ekspresu z za³o¿onym lepym sitem powoduje przep³yw wody przez ca³y uk³ad i wyp³yniêcie jej do tacki ociekowej. W ten sposób preparat mo¿e usun¹æ t³usty osad z kawy wewn¹trz grupy i instalacji wodnej. Zalecne czyszczenie co 3-4 kg zaparzonej kawy.

 

1 saszetka pozwala na przeprowadzenie 1 pe³nego cyklu czyszczenia

UC228g