JULIUS MEINL Wiener Art 1000g

89,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

JULIUS MEINL WIENER ART to mieszanka wysokiej klasy Arabik z Ameryki rodkowej i Centralnej wypalanych rednio ciemno. Odpowiednia selekcja ziaren, 150 lat dowiadczenia palarni w procesie pra¿enia umo¿liwiaj¹ delektowanie siê napojem najwy¿szej jakoci i deikatnym, aromatycznym, niepowtarzalnym, s³odkim smaku. Idealna do ekspresów cinieniowych.

Kawa Wiener Art zosta³a opatrzona certyfikatem UTZ.Certyfikat gwarantuje, ¿e plantacje z których pochodzi u¿yta do jej produkcji kawa: optymalizuj¹ zu¿ycie wody, staraj¹c siê ograniczyæ negatywne skutki dla rodowiska naturalnego do niezbêdnego minimum, korzystaj¹ z odnawialnych róde³ energii, a pracuj¹cy na nich maj¹ zapewnione warunki wynikaj¹ce z prawa krajowego oraz konwencji miêdzynarodowych w zakresie ochrony praw pracowniczych dotycz¹cych wieku zatrudnianych, godzin i bezpieczeñstwa pracySpecyfikacja

100% Arabika
Aromat: bogaty
Intensywnoæ smaku: du¿a
S³odycz: du¿a
Zawartoæ kofeiny: niska
Opakowanie jednostkowe: 1000 g

JMWA1000g