MOKARABIA Regal 1000g ziarnista

95,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie


  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MOKARABIA Regal kawa ziarnista, to mieszanka daj¹ca kawê s³odka, gêst¹, kremow¹ z lekk¹ orzechow¹ nut¹. W jej sk³ad wchodz¹ najwy¿szej klasy Arabika z Ameryki Po³udniowej i delikatna Arabika z Ameryki Centralnej, oraz ceniona w wiecie indonezyjska Robusta, dziêki której otrzymamy obfit¹ creme. Mokarabia Regal to mieszanka o wysokiej powtarzalnoci, ³atwa w przygotowaniu. Kawa w szczególnie polecana do ekspresów cinieniowych, oraz tradycyjnych w³oskich zaparzaczy (kawiarek typu moka)

Kawa Mokarabia REGAL (ok. 90% Arabika) znacznie ró¿ni siê w smaku i jakoci¹ od czêsto mylonej z ni¹ mieszanki RISTORAZIONE (ok. 60% Arabika), ze wzglêdu na zbli¿one kolory opakowañ. Wy¿szoæ Mokarabi Regal wynika nie tylko z wiêkszej zawartoci arabiki, ale tak¿e z wykorzystania w niej dok³adniej wyselekcjonowanych, lepszych jakociowo ziaren. 

 

Kawa palona:

21.12.2016


Specyfikacja:
90% Arabika 10% Robusta
Aromat: bardzo bogaty
Intensywnoæ smaku: rednia
S³odycz: bardzo du¿a
Zawartoæ kofeiny:  niska
Opakowanie jednostkowe : 1000 g

Data wa¿noci kawy ziarnistej Mokarabia Regal:

20.12.2018

MR1000g