MONIN Amaretto syrop 50ml

7,00 zł
Brutto
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie


  • Wysyłka w 24h Wysyłka w 24h

MONIN Amaretto 50 ml jeden z najbardziej klasycznych smaków z gamy syropów MONIN. Cechuje siê niezwykle intensywnym, d³ugo utrzymuj¹cym siê smakiem i s³omkow¹ barw¹.

Syrop amaretto mo¿na z powodzeniem dodawaæ do: gor¹cej czekolady, deserów, mleka, koktajli bezalkoholowych, drinków, kawy. Niezwykle przydatny do przygotowania tiramisu.

Przyk³adowe przepisy dla syropu amaretto MONIN:

1.  Bia³a Mocha Sk³adniki: 10 ml syropu amaretto, 25 ml syropu MONIN bia³a czekolada, 30 ml kawy, 150 ml mleka. Przygotowanie: syropy wlaæ do wysokiej szklanki, dolaæ spienione mleko i kawê. Wymieszaæ ca³oæ. Mo¿na przyozdobiæ bit¹ mietan¹ i kruszon¹ czekolad¹.

2. Alexander Sk³adniki: 10 ml syropu amaretto, 20 ml syropu mandarynkowego, 20 ml wódki, 80 ml soku z czerwonych pomarañczy. Przygotowanie: sk³adniki wlaæ do shakera wraz z kilkoma kostkami lodu, energicznie wymieszaæ. Serwowaæ w wysokiej szklance wype³nionej lodem.

 

Wszystkie syropy MONIN charakteryzuj¹ siê wysok¹ jakoci¹ i niepowtarzalnym smakiem. Zawdziêczaj¹ to zastosowaniu w produkcji najwy¿szej jakoci cukru, oraz naturalnych aromatów. Ich walory zosta³y docenione na ca³ym wiecie, dziêki czemu mo¿emy znaleæ je w restauracjach, kawiarniach, pubach, hotelach oraz wszêdzie tam, gdzie serwowane s¹ najwy¿szej jakoci drinki, koktajle, desery czy finezyjna kawa. Wszystkie oferowane przez nas syropy MONIN, produkowane s¹ we Francji. 

 

Syrop Amaretto wystêpuje tak¿e w butelkach:

250 ml i 700 ml

MA50ml